های وب ارائه دهنده اینترنت و خدمات ارتباطی در سراسر کشور

No meta tag description found

Become a customer!

Supervise your websites from Paris, it's free.Cloud monitoring 24X7 from Paris

Register for free and get the offer that will allow you to be alerted about the performance of your websites.

Website informations
H1 (2 tags found)
<h1>همکاری های‌وب و دیجی‌کالا</h1>
<h1>اپلیکیشن اندروید MyHiWEB (کلیک کنید)</h1>
H2 (7 tags found)
<h2>اطلاعات بیشتر...</h2>
<h2>نیتروهای سرعت های‌وب</h2>
<h2>اینترنت 4G در روستاها (جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید)</h2>
<h2>در طرح فروش شبکه‌ای به ازای هر دوستی که به های‌وب معرفی میکنید تا ۴۰.۰۰۰ تومان هدیه بگیرید!</h2>
<h2>اینترنت 4G در روستاها</h2>
<h2>های‌وب در بازار بورس و اوراق بهادار تهران</h2>
<h2>مسئولیت اجتماعی های‌وب (#فشفشه_مهربانی)</h2>
Scripts (7 JS scripts found)
/WebResource.axd
/Telerik.Web.UI.WebResource.axd
/ScriptResource.axd
/Script/dgaCMS.js
/Script/hiweb-v/bootstrap.min.js
/Script/hiweb-v/owl.carousel.min.js
/Script/hiweb-v/scripts.js
CSS (9 CSS found)
/WebResource.axd
/Telerik.Web.UI.WebResource.axd
/Sitefinity/WebsiteTemplates/Thunder/App_Themes/Hiweb_V_RTL/global/font-awesome.min.css
/Sitefinity/WebsiteTemplates/Thunder/App_Themes/Hiweb_V_RTL/global/bootstrap.min.css
/Sitefinity/WebsiteTemplates/Thunder/App_Themes/Hiweb_V_RTL/global/bootstrap-rtl.min.css
/Sitefinity/WebsiteTemplates/Thunder/App_Themes/Hiweb_V_RTL/global/style.css
/Sitefinity/WebsiteTemplates/Thunder/App_Themes/Hiweb_V_RTL/global/responsive.css
/Sitefinity/WebsiteTemplates/Thunder/App_Themes/Hiweb_V_RTL/global/rtl.css
/Sitefinity/WebsiteTemplates/Thunder/App_Themes/Hiweb_V_RTL/global/ie.css