اینترنت پرسرعت شاتل | +ADSL2

No meta tag description found

Become a customer!

Supervise your websites from Paris, it's free.Cloud monitoring 24X7 from Paris

Register for free and get the offer that will allow you to be alerted about the performance of your websites.

Website informations
H1 (1 tag found)
<h1></h1>
H2 (5 tags found)
<h2>خدمات شاتل</h2>
<h2>کمپین اینستاگرامی شاتل با پیام “همه مسئول گل‌مان هستیم“</h2>
<h2>تخفیف‌های هیجان‌انگیز برای استفاده از خدمات گردش‌گری علی‌بابا</h2>
<h2>برندگان خوش‌شانس کمپین نوروزی باشگاه مشتریان شاتل مشخص شدند</h2>
<h2>شاتل تنها دریافت کننده نشان سرآمدی کیفیت در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در سال ۱۳۹۶</h2>
Scripts (14 JS scripts found)
http://www.shatel.ir/other/js/jquery/jquery.js
http://www.shatel.ir/other/js/jquery/jquery-migrate.min.js
http://www.shatel.ir/ext/iphorm-form-builder/js/iphorm.js
http://www.shatel.ir/ext/iphorm-form-builder/js/jquery.iphorm.js
http://www.shatel.ir/ext/iphorm-form-builder/js/jquery.form.min.js
http://www.shatel.ir/ext/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js
http://www.shatel.ir/ext/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.revolution.min.js
http://www.shatel.ir/skin/js/plugins/easyResponsiveTabs.js
http://www.shatel.ir/skin/js/plugins/jquery.placeholder.js
http://www.shatel.ir/skin/js/plugins/tables.stack.js
http://www.shatel.ir/skin/js/plugins/svg4everybody.ie8.min.js
http://www.shatel.ir/skin/js/plugins/respond.js
http://www.shatel.ir/skin/js/app.js
http://www.shatel.ir/other/js/embed.min.js
CSS (4 CSS found)
/ext/iphorm-form-builder/css/styles.css
/ext/revslider/public/assets/css/settings.css
/skin/css/style.css
/skin/css/custom-page-style.css