اینترنت پرسرعت شاتل | +ADSL2

No meta tag description found

Become a customer!

Supervise your websites from Paris, it's free.Cloud monitoring 24X7 from Paris

Register for free and get the offer that will allow you to be alerted about the performance of your websites.

Website informations
H1 (1 tag found)
<h1></h1>
H2 (5 tags found)
<h2>خدمات شاتل</h2>
<h2>اردبیل به استان‌های تحت پوشش خدمات تلفن شاتل پیوست</h2>
<h2>برای اولین بار در ایران امکان انتقال باقی‌مانده بسته اینترنت توسط شاتل‌موبایل ممکن شد</h2>
<h2>شرایط ویژه برای خرید بسته‌های ۲۵ و ۸۰ گیگابایتی ترافیک شاتل</h2>
<h2>البرز، خراسان شمالی و یزد به استان‌های تحت پوشش خدمات تلفن شاتل پیوستند</h2>
Scripts (14 JS scripts found)
http://www.shatel.ir/other/js/jquery/jquery.js
http://www.shatel.ir/other/js/jquery/jquery-migrate.min.js
http://www.shatel.ir/ext/iphorm-form-builder/js/iphorm.js
http://www.shatel.ir/ext/iphorm-form-builder/js/jquery.iphorm.js
http://www.shatel.ir/ext/iphorm-form-builder/js/jquery.form.min.js
http://www.shatel.ir/ext/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js
http://www.shatel.ir/ext/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.revolution.min.js
http://www.shatel.ir/skin/js/plugins/easyResponsiveTabs.js
http://www.shatel.ir/skin/js/plugins/jquery.placeholder.js
http://www.shatel.ir/skin/js/plugins/tables.stack.js
http://www.shatel.ir/skin/js/plugins/svg4everybody.ie8.min.js
http://www.shatel.ir/skin/js/plugins/respond.js
http://www.shatel.ir/skin/js/app.js
http://www.shatel.ir/other/js/embed.min.js
CSS (4 CSS found)
/ext/iphorm-form-builder/css/styles.css
/ext/revslider/public/assets/css/settings.css
/skin/css/style.css
/skin/css/custom-page-style.css